PROSJEKTER

NYTT PROSJEKT; 

"EKSTRAGIV BJELLAND"

Bjelland Næringsutvikling har planer om å starte opp et nytt prosjekt, kalt «Ekstragiv Bjelland». Dette prosjektet vil i tilfelle være den mest omfattende aktiviteten som næringsutviklingsselskapet har tatt på seg siden oppstarten i 2015.

Bjelland Næringsutvikling har som formål å bidra til både å etablere nye og videreutvikle eksisterende virksomheter i Bjelland. Målsettingen er å stimulere til et sterkt engasjement for næringsutvikling blant bygdas befolkning, øke forståelsen for betydningen av å sikre og utvikle nye arbeidsplasser og tilrettelegge for at flere skal kunne utvikle egne virksomheter.

Det nye prosjektet er ment å gi et ekstra løft i arbeidet med nærings- og stedsutviklingen på Bjelland. Som en del av prosjektet vil det komme en prosjektleder til Bjelland og hun skal bruke store deler av sin tid på Bjelland i en 4-5 måneders periode fra og med februar 2017. Prosjektlederen det er snakk om heter Liz Rekve, og hun gjennomfører i dag tilsvarende prosjekt i Vågan (Nordland).

Prosjektet «Ekstragiv Bjelland» har  økonomisk støtte fra Lindesfondet, Vest-Agder Fylkeskommune og Marnardal kommune. I tillegg er forutsetningen for prosjektet at bygdas befolkning stiller opp og engasjerer seg gjennom idédugnader og arbeid i konkrete prosjekter. Totabudsjettet er på 900 000,- kroner.

Det er etablert en overordnet skisse for tilnærming og metode i prosjektet (sakset fra søknaden og prosjektplanen som ligger så langt):

 • Prosjektleder Liz Rekve skal bo i Bjelland og være tett på bygdas befolkning.
 • Hele bygda skal samles og engasjeres om de felles mål som settes. Dette gjøres via folkemøter, idédugnader og «gründerverksteder».
 • Det skal tilbys etableringsstøtte, mentorordninger og «hands on» hjelp for gründere som ønsker å etablere seg. Det skal tilbys små gründerstipender, og sammen med eksisterende næringshage skal det drives gründerutvikling og etablereropplæring.
 • Etablerte støtteordninger for entreprenørskap og næringsutvikling skal brukes (Innovasjon Norge, Merkur-programmet, Lindesnesfondet etc). Også andre aktuelle støtteordninger vil bli grundig vurdert for ulik støtte til konkrete prosjekter (Fritt ord, Kulturrådet, Norsk Forskningsråd m.m). BNU og prosjektleder vil hjelpe søkere med å finne fram til relevante kilder om støtte slik at terskelen for nye gründere senkes mest mulig.
 • Eksisterende bedrifter skal tilbys vitaliseringshjelp og kunne delta i idésmie om egen utvikling.
 • Levebrødsgründere skal «mudres opp» og hjelpes fram. Det vil gi flere virksomheter, men også ha positive ringvirkninger utover de rent næringsutviklingsmessige.
 • Generelt skal det jobbes med å gjøre bjelldølene mer bevisst på de rike ressursene som finnes rundt oss, men som i bare noen grad er blitt utnyttet fullt ut. F.eks. skal ledige lokaler fylles med aktivitet, og nye aktiviteter knyttet til skogen og elva skal stimuleres, f.eks. gjennom idédugnader.
 • Det skal jobbes med tilrettelegging av nye bygg, fasiliteter og infrastruktur i Bjelland slik at delmålene over lettere kan realiseres.
 • Ildsjeler, lag og foreninger og andre aktører skal verdsettes og finne sin plass i prosjektet. Næringsutvikling, kulturaktiviteter og stedsutvikling skal utfylle hverandre.
 • Det skal jobbes aktivt med rekruttering av familier som vil bosette seg og skape noe i og av området.
 • Det skal legges til rette slik at alle som vil flytte til Bjelland skal skaffes bolig. Derfor ses det etter muligheter for boligutvikling og renovering/boligtiltak som letter gir tilflytting.
 • Det skal jobbes med at innflyttere og besøkende tas imot på en god måte.
 • Det skal jobbes aktivt med positiv omtale i media.
 • Det skal jobbes med å gjøre befolkningen aktive på web og Facebook/Instagram slik at de kan fortelle om hjembygda på en positiv måte.
 • Det skal jobbes med servicetilbud som gjør at besøkende finner seg lett til rette.

Tidsplanen for prosjektet er som følger:

 • Januar 2017: Åpent informasjonsmøte for alle interessenter.
 • 6.februar 2017: Åpningsmøte med Liz Rekve i Gymsalen på Bjelland skole. Møtet starter kl 1900 og er åpent for alle.
 • Februar - mai 2017: Prosjektmøter og prosjektarbeid. Møter og aktiviteter vil bli publisert etter hvert.
 • Juni 2017: Oppsummeringsfasen, planlegging og organisering av videre arbeid.

Vi håper at flest mulig engasjerer seg i dette prosjektet og tar vel i mot Liz Rekve til Bjelland. Dette er et spennende prosjekt som kan skape en positiv blest rundt Bjelland og vise hvor mye positive ressurser som finnes i bygda.

Denne informasjonen finnes også som et flygeblad, vedlagt her i pdf-format.

Følge med på hjemmesiden og på vår Facebook-side for videre oppdateringer om prosjektet!